1. A.Hacıyev. Uşaq nəsri tədrisinin bəzi məsələləri – 1977
 2. AVESTA Azərbaycan xalqının mənəvi mədəniyyət tarixidir – 2005
 3. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti – Pedaqoji tədqiqatlar – 2004
 4. Azərbaycan milli izahlı ensiklopedik pedaqoji lüğət – 2005
 5. Azərbaycan xalq maarifinin sürətli inkişafı – 1980
 6. B.A.Əhmədov, A.H.Hacıyev – Pedaqogikanın qanunları və prinsipləri – 1993
 7. Ə.Ağayev,V.Rzayev. Güney Qafqaz xalqlarının pedaqoji əlaqəli tarixindən – 2004
 8. Ə.X.Paşayev, F.A.Rüstəmov. Pedaqogika – 2002
 9. Əliheydər Həşimov. Pedaqoji fəaliyyət – 2004
 10. F.Rüstəmov. Ən yeni dövrün pedaqogika tarixi – 2005
 11. F.Rüstəmov. Pedaqogika tarixi – 2006
 12. F.Rüstəmov. Yeni dövrün pedaqogika tarixi – 2004
 13. F.Sadıqov. Pedaqogika – 2006
 14. G.Əliyeva. Ailədə cinsi fərqlərin nəzərə alınmasının mənəvi tərbiyəyə təsiri – 1997
 15. G.Əliyeva. Yeniyetmələrin mənəvi tərbiyəsində cinsi xüsusiyyətllərin nəzərə alınmasının psixoloji əsasları – 2006
 16. İ.A.Mollayev. Orta əsr azərbaycan mütəfəkkirləri təlim-tərbiyə haqqında – 1996
 17. İ.Əliyev. Etnopedaqoji materialların tərbiyəvi əhəmiyyəti – 1995
 18. İ.Əliyev. İbtidai təhsil pedaqogikası – 2011
 19. İ.Əliyev. Orta ümumtəhsil məktəblərində təlim tərbiyənin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə etnopedaqoji materiallardan istifadənin təsiri (avtoreferatı) 2003.
 20. İ.Əliyev. Təlim-tərbiyə işlərində etnopedaqoji materiallardan istifadə - 1997
 21. İ.Əliyev.Ümumtəhsil məktəblərində etnopedaqoji materiallardan istifadənin nəzəri və əməli məsələləri - 2004
 22. K.Əliyev. Natiqlik sənəti – 1994
 23. L.Qasımova. “Azərbaycan tarixi” fənninin tədrisi prosesində şagirdlərin milli mənəvi dəyərlər əsasında tərbiyə edilməsi – 2003
 24. L.Qasımova. Məktəblilərin milli mənəvi dəyərlər əsasında tərbiyəsi təcrübəsindən – 2004
 25. Ləzifə Qasımova. Pedaqogika – 2003
 26. M.Cəfər. Estetik tərbiyə ailə və məktəb – 1967
 27. N.Kazımov, Ə.Həşimov. Pedaqogika – 1996
 28. N.Kazımov. Məktəb pedaqogikası – 2005
 29. N.Mehdiyev. Orta əsrlər azərbaycan estetik mədəniyyəti – 1986
 30. Orta ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin kommunist tərbiyəsinin bəzi məsələləri - 1978
 31. Pedaqogikadan praktikum – 2006
 32. Pedaqoji məsələlər pedaqoji universitet və institutlarda bakalavr hazırlığı – 2006
 33. S.Həsənli. Ailə tərbiyəsində etnopedaqoji materiallardan istifadə imkanları - 2011
 34. S.Həsənli. Psixologiya – 2011
 35. T.Z.Rüstəmova. Əski əlifba – 1995
 36. Y.Ş.Kərimov, F.B.Sadıqov. Hüsnxət təlimi metodikası – 1997
 37. Y.Ş.Kərimov. Ana dilinin tədrisi metodikası – 2003
 38. Y.Ş.Kərimov. Ana dilinin tədrisi metodikasının nəzəri problemləri – 2005
 39. Y.Ş.Kərimov. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların nitq inkişafının metodikası – 1997
 40. Z.Göyüşov. Azərbaycan maarifçilərinin əsərlərində əxlaq məsələləri – 1964
  
  

Babək məhəlləsi 1, Naxçıvan MR, Azərbaycan TEL : + 994 (036) 545 58 56 FAX: + 994 (036) 545 15 16